• Einat Aloni - אברהם הוסטל 2

Avraham Hostel

Wild Story (2019)
Avraham Hostel Gallery, Tel Aviv.
Curator: Mor Tishler